November 2012

05/Nov/2012 VK3/VW-002 (Red Man Bluff)
05/Nov/2012 VK3/VS-036 (One Tree Hill)
18/Nov/2012 VK3/VS-021 (Point 733/Sierra Range)
18/Nov/2012 VK3/VS-026 (Point 672/Sierra Range)
25/Nov/2012 VK3/VC-018 (Mt Buninyong)